Försäkringsskador
Vi är idag avtalsentreprenör åt IF Skadeförsäkring, Svedea Försäkringar, HSB Stockholm och får även återkommande uppdrag av andra försäkringsbolag inom Storstockholm, som t.ex. Moderna Försäkringar.

Flertalet av oss har arbetat med denna typ av uppdrag under tiotals år, och uppdragstypen står idag för en stor del av företagets verksamhet.

Vi har därmed skaffat oss verktygen och kontakterna för att framgångsrikt kunna hantera hela skadeprocessen, från besiktning, fuktmätning och felsökning till evakuering, rivning, avfuktning, återställning och många gånger en omfattande kostnadsfördelning mellan alla inblandade parter.

Ditt trygga val av byggtjänster i Stockholm - Läs mer här!


Jag har drabbats av en vattenskada. Vad händer nu?

När skadan är anmäld till försäkringsbolaget kontaktas vi för en besiktning.
Vi kommer då hem till er och dokumenterar skadeorsaken och den uppskattade omfattningen av skadan. Vi tittar även på ytskiktens ålder och skick för att i ett senare skede kunna fastställa er eventuella avskrivningskostnad.

I vissa fall kan vi behöva komplettera vår besiktning med en fuktmätning för att fastställa fuktens spridning. Detta sköts då av en underentreprenör till oss som har rätt kompetens och utrustning för jobbet.

Vid besiktningen ser vi också vilka resurser vi kommer att behöva avsätta till skadehanteringen, samt om det är något särskilt vi behöver ta hänsyn till inför byggstarten.

När vi har skrivit vår skaderapport och fått klartecken från försäkringsbolaget så kontaktar vi er igen och bokar en tid för att påbörja arbetet.
Vad behöver jag göra inför byggstarten?

Ni behöver plocka undan era lösa saker inom arbetsområdet, och tänk även på att det kan vibrera en del alldeles intill arbetsytan så där kan det vara bra att plocka ner tavlor och småsaker som annars riskerar att ramla i golvet. Tyngre möbler kan vi givetvis hjälpa till att flytta på.

I hall och passager där vi måste röra oss med rivningsmassor och material är det också bra om ni kan hänga undan kläder och dylikt.
Innan vi påbörjar arbetet skyddar vi nödvändiga ytor med papp och plast, och när så krävs så arbetar vi med luftrenare och dammsugare för att inte stöka till mer än absolut nödvändigt.

Under den kommande tiden måste ett antal yrkesgrupper ha tillträde till bostaden och ibland med kort varsel. Därför är det viktigt att vi får låna en nyckel till bostaden som vi kodar och förvarar i ett låst nyckelskåp på vårt kontor.

Hur ser hela processen ut?

När rivningen av det skadade materialet är avklarad kommer fuktteknikern tillbaka och gör en ny kontroll samt installerar avfuktare för att torka de konstruktionsdelar vi inte kan riva. Denna torkning kan ta alltifrån några veckor till flera månader, beroende vilken typ av material som ska torkas och hur mycket fukt det har hunnit absorbera.

I vissa fall kan det tyvärr bli nödvändigt med provisoriska lösningar för att få det att fungera med toalett, dusch och kök, så den här tiden kan många gånger upplevas som lite spartansk och besvärlig.

När konstruktionen är frilagd ser vi hur förutsättningarna för återställandet ser ut och kan då informera Er om vilka åtgärder som måste utföras och vilka kostnader detta för med sig för er del. I samband med detta är det också av intresse att få veta hur ni vill att de berörda ytorna skall återställas så att material kan beställas och eventuella merkostnader klargöras.

Fuktteknikern meddelar oss när avfuktningen börjar bli klar och vi kan då planera in starten för återställandet. Hur lång tid denna fas pågår beror helt på omfattningen av skadan och vilken typ av utrymme det är.
Vi sköter alla inköp och kontakter som behövs under återställningen, men det dyker ofta upp frågor om detaljer som vi behöver få svar på, så det är bra om ni går att nå under dagarna.

Varje skada har en ansvarig projektledare hos oss som samordnar arbetet och är er kontaktperson under hela processen. Det är också han som sköter alla ekonomiska frågor rörande ärendet.

Vad kostar det?

Ingen skada är den andra lik, och er specifika kostnad kan vi ta fram först när alla förutsättningar är klara, men de poster som debiteras er som försäkringstagare är;

Självrisken. Från denna dras ersättningen för elförbrukningen under torktiden.

Skadeorsaken. Oftast är kostnaden för att åtgärda skadeorsaken inte ersättningsbar.

Avskrivningskostnader, d.v.s. åldersavdrag som beräknas baserat på ytskiktens ålder. Till ytskikt räknas färg och tapeter, kakel och klinker (inkl. tätskiktet), köksinredning, parkett, lister och allt annat som utgör en yta i bostaden. Avdraget baseras på både arbete och material och beräknas genom ett kalkylprogram framtaget för ändamålet. I vissa fall har försäkringen en begränsning på detta belopp.

Förbättringsåtgärder. Det kan t.ex. röra sig om åtgärder som krävs för att konstruktionen skall uppfylla dagens gällande branschregler.

Övriga ändringar och tillägg. Väljer ni att återställa med ett dyrare material, eller material som kräver en större arbetsinsats, så får ni stå för den mellanskillnaden själva.

Eventuellt lösöre som har blivit skadat reglerar ni direkt med försäkringsbolaget.
Då det kan föreligga skillnader i ersättningen, beroende på vilken försäkring ni har, så ber vi er läsa era försäkringsvillkor för att få veta vad som gäller i just ert fall.
Det är alltid ni som försäkringstagare som är beställare av arbetet i denna typ av ärenden, och därför är det er vi vill få beställningen på arbetet ifrån.

beho%c2%a6erig_vatrum_webb_liten
maleriforetagen_rgb
skarmavbild-2016-10-16-kl-00-15-58
byggmatareforeningen
behorig_vatrum